Hodnotenie samospráv ŽSK sa pomaly blíži do finále. Výsledky prinesieme onedlho. Zo získaných údajov máme zaujímavé štatistiky. Vzorku tvorí 308 monitorovaných samospráv ŽSK.

V oblasti kvality webu:

 1. len 31% samospráv komunikuje pravidelne cez sociálne siete (Facebook),
 2. len 27% má stránku v kvalitnej jazykovej mutácií,
 3. len 21% samospráv je úplne bezbariérových.

V oblasti povinných údajov (údaje zo Zákona 211 – Info zákon)

 1. až 72% samospráv nemalo na stránke informáciu týkajúcu sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť,
 2. až 97% samospráv nemalo na svojej stránke termín zasadnutí komisií zastupiteľstva,
 3. 99% samospráv uverejňuje zmluvy, približne toľko aj faktúry, pri objednávkach je to o čosi menej – 82%,
 4. plán kontrolnej činnosti uverejňuje 66% miest a obcí.

V oblasti  údajov, ktoré obec nemusí zverejniť na svojej stránke, ale zverejnením deklaruje transparentnosť:

 1. až 72 % samospráv malo informáciu o poslancoch zastupiteľstva neúplnú (chýbal napríklad kontakt),
 2. 22% samospráv nemalo na svojich stránkach informáciu o hlavnom kontrolórovi,
 3. plán verejného obstarávania malo na svojej stránke len 2% miest a obcí,
 4. 99% samospráv nezverejňuje na stránke majetkové priznanie starostu,
 5. normatívne dokumenty (rokovací, organizačný poriadok) má na svojich stránkach asi polovica z monitorovaných samospráv, podobne na tom boli strategické dokumenty (PHSR, Územný plán),
 6. 6% samospráv pravidelne realizuje verejné zhromaždenia s občanmi za účelom rokovania dôležitých udalostí,
 7. 7% samospráv vyhotovuje zo zasadnutia zastupiteľstva audio alebo video záznam,
 8. 17% samospráv komunikuje na svojich stránkach prostredníctvom ankiet.