Hrad Strečno

Občianske združenie (ďalej len OZ) Pro Senium et Cultura vzniklo v júni roku 2015 pod pôvodným názvom Pro Senium, OZ.

Jeho členovia spolu s dobrovoľníkmi organizovali zbierky potravín, hygienických potrieb a šatstva pre sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva, najmä pre seniorov, ktorí zostali bez rodinného zázemia a boli odkázaní v mnohých veciach  na pomoc iných.

Prvotným účelom OZ bolo poskytovanie terénnych sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej osoby, alebo sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Vzhľadom na zmenu legislatívy bolo OZ nútené od tohto zámeru  upustiť a v roku 2017 bolo vymazané z registra poskytovateľov sociálnych služieb. V prvom štvrťroku toho roku následne prešlo niekoľkými zmenami.

Obmenila sa členská základňa, činnosť OZ sa rozšírila, upravil sa aj názov na súčasný.

Sídlo OZ sa presunulo z hlavného mesta do žilinského regiónu, priamo do Žiliny.

Cieľom OZ Pro Senium et Cultura je podpora spoločenského dialógu, občianskej participácie a rozvoja občianskej spoločnosti na regionálnej a miestnej úrovni a zároveň podpora zachovania hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva.

Príroda