Panoráma Žiliny

Projekt je orientovaný na podporu otvorených dát na regionálnej úrovni. Zmapovanie webových stránok miest a obcí v regióne vytvorí ucelený a prehľadný obraz o tom ako jednotlivé mestá/obce zverejňujú dáta o svojom fungovaní, svojej činnosti, v akom rozsahu, či sú pre verejnosť ľahko alebo ťažko dostupné. Výstupom je interaktívna mapa transparentnosti miest a obcí Žilinského samosprávneho kraja, ktorá na jednom mieste zosumarizuje a porovná mieru otvorenosti samospráv. Jednotlivé samosprávy sa budú môcť navzájom porovnať, čo a ako urobiť lepšie.

Okrem interaktívnej mapy sú výsledkom projektových aktivít dva metodické výstupy. A to metodika pre získavanie a spracovanie dát a údajov o otvorenosti samosprávy a metodika pre hodnotenie otvorenosti samosprávy. Tie bude možné použiť napr. pre zhodnotenie otvorenosti samospráv v inom regióne, či zmapovanie a zhodnotenie otvorenosti iných subjektov. Obe sú zverejnené tu.