Ako sa vypočítava výška podielových daní

Najvýraznejší výstup tohto projektu je interaktívna mapa. Jej súčasťou budú hodnotenia každej jednej samosprávy čo sa týka kvality webu, uverejňovania povinných informácií na základe 211, uverejňovania informácií nad rámec zákona. V každom výstupe je uverejnená aj výška podielových daní danej samosprávy určená na rok 2019. Prečo?

Na začiatku projektu sme rozmýšľali o nastavení určitých „hendikepov“ pri hodnotení obcí, respektíve malých samospráv. Nejakým spôsobom ich zvýhodniť. Odrazili sme sa práve od výšky daní na rok v prepočte na obyvateľa. Aplikovali sme takzvaný index zrovnania (na jeho výpočet použitá špecifická metóda SPC). Nasimulovali sme bodovanie. Čo sa udialo?

Zistili sme, že takýmto prepočtom by sme veľmi diskriminovali mestá, a obce, ktoré majú vysoké podielové dane (pritom počet obyvateľov je nízky). Ich výsledný súčet bodov by použitím indexu zrovnania veľmi klesol. Takže tento hendikep sme vyhodnotili ako nevyhovujúci. Ale vráťme sa k podielovým daniam.

Tie sa podľa Nariadenia Slovenskej republiky 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, podľa § 2 rozdeľujú samosprávam nasledovne:

  1. a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce. Naša obec ma koeficient podľa nadmorskej výšky 1,04629.
  2. b) 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie. Tu má naša obec koeficient 0,90.
  3. c) 40 % podľa počtu žiakov (detí) základných umeleckých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia.
  4. d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Celé znenie nariadenia nájdete tu: https://expositus.sk/wp-content/uploads/2019/08/668-2004.pdf

Všimnite si ten vzorec na výpočet podielu obce na výnose dane. Ten stojí za to.

A na záver, výšku podielových daní sme napokon pre zaujímavosť v hodnotiacich výstupoch nechali, aby ste videli, s akými financiami jednotlivé samosprávy gazdujú.