V mesiacoch máj – jún 2019  prebiehala zaujímavá implementačná aktivita projektu. Všetkým monitorovaným samosprávam  boli zasielané žiadosti na základe zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám. Každá samospráva dostala rovnaký počet otázok. V žiadostiach sme sa prevažne zamerali na chýbajúce povinné informácie.

Obce odpovedali (až na malé výnimky) v zákonnej lehote. Ich odpovede sa v súčasnosti analyzujú a budú súčasťou metodiky na hodnotenie. Každopádne, čo sa týka počtu odpovedí, ostali sme milo prekvapení. Z 300 samospráv ŽSK sme obdržali takmer 230 odpovedí.