Žilina, 6. 11. 2019

Žilinský samosprávny kraj zahŕňa 5 regiónov (Horné Považie, Kysuce, Liptov, Orava a Turiec) a 11 okresov (Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Žilina). V kraji je 296 obcí a 19 miest.

Celkovo bolo hodnotených  308 webových stránok miest a obcí, 7 samospráv nemalo vôbec webovú stránku alebo ju malo neplatnú (neoficiálnu).

Transparentnosť znamená prehľadnosť, priesvitnosť, schopnosť správne komunikovať, výmenu informácií. Do akej miery sú samosprávy Žilinského samosprávneho kraja otvorené a transparentné, dokumentuje projekt Otvorené mestá a obce – mapa transparentnosti ŽSK, ktorý realizovalo občianske združenie Pro Senium et Cultura v mesiacoch jún 2018 – november 2019.  Projekt bol zameraný na analýzu a hodnotenie internetových stránok obcí a miest ŽSK. Skúmali sa a hodnotili informácie, ktoré by samosprávy mali mať na svojich weboch podľa zákona 211 (Zákon o slobode k informáciám). Cielený bol na údaje, ktoré nemusia byť nutne zverejnené. Ale ich zverejnením samospráva deklaruje otvorenosť svojich procesov. V neposlednom rade aj zodpovednosť a dôveru voči svojim občanom. Taktiež sa hodnotila užívateľská stránka webových sídiel. Obciam bola zaslaná písomná info žiadosť. Vypracované boli vlastné metodológie, ktoré sa venovali zberu a skúmaniu údajov a taktiež hodnoteniu vyzbieraných dát.

Údajov, ktoré boli monitorované, bolo spolu 60. Účelom prieskumu bolo sledovať aj proaktívne a zaujímavé počiny informovanosti a otvorenosti samospráv, dobré nápady a myšlienky. Výsledky (ratingy transparentnosti) boli vyhodnotené v percentuálnych bodoch (max. 100 percentuálnych bodov). Tie boli prenesené do interaktívnej mapy – „Otvorené mestá a obce ŽSK.“ (mapa.expositus.sk).  Každá samospráva má vypracované zistenia a hodnotenie, ktoré sú dostupné na interaktívnej mape.

Ako najtransparentnejšia a najotvorenejšia bola vyhodnotená webová stránka mesta Liptovský Hrádok. Jej celkový je rating 92,76 b. Za Liptovským Hrádkom nasledujú mestá Trstená a Žilina.

Ďalej je to obec Valča, ktorej web stránka bola v roku 2018 vyhodnotená v súťaži Zlatý erb ako najlepšia stránka obce. V prvej dvadsiatke skončilo aj mesto Krásno nad Kysucou, ktoré bolo v tej istej súťaži vyhodnotené, že spravuje najlepšiu bezbariérovú stránku.

Cieľom celého projektu bolo ukázať rôzne pohľady na transparentnosť a na nástroje, ktoré ju utužujú. Na záver treba skonštatovať, že nie vždy veľké množstvo informácií na webe znamená aj transparentnosť samosprávy. Je dôležité rozlišovať informáciu a informáciu. Taktiež, akým spôsobom je na stránke podaná, ako ľahko sa k nej návštevník môže dostať.

Je dôležité zdôrazniť, že aktívne zverejňovanie povinných a nepovinných informácií, ktoré súvisia s chodom samosprávy, samosprávam výrazne ušetria čas aj peniaze. Archivácia dokumentov tiež výrazne ušetrí čas a peniaze. Jednoduchý prístup k informáciám znamená efektívnejšie spravovanie vecí verejných, kontrolu zo strany verejnosti, transparentnosť a otvorenosť.

Všetky výsledky sú dostupné na stránke na mapa.expositus.sk alebo expositus.sk.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Kontakt: Mgr. Adriana Brziaková, odborná garantka projektu, brziakova@psec.sk