Podľa zákona 369 o obecnom zriadení samospráva obce sa vykonáva:

  1. orgánmi obce (starosta, zastupiteľstvo) – najnižšia miera participácie uzatvárania rozhodnutí,
  2. zhromaždeniami obyvateľov obce – vyššia miera participácie,
  3. miestnym referendom – najvyššia miera participácie, avšak nedá sa použiť pri každom rozhodovacom procese.

V príspevku sa budeme venovať verejným zhromaždeniam. Avšak nie je zhromaždenie ako zhromaždenie.

Zaujímavý článok z dielne ZMOS o tom, aký je rozdiel medzi zhromaždením obyvateľov obce a zhromaždením
občanov, ktoré upravuje zákon o zhromažďovacom práve, ktoré je potrebné od seba rozlišovať.

https://npmodmus.zmos.sk/download_file_f.php?id=1184635